Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
5. มีความสามารถในการจัดการงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพื่อจัดทำเป็นรายงานสรุป
6. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7. หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการศึกษา การจัดโครงการ มีใจรักในการให้บริการ
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถปฏิบัติงานในวัน เวลาราชการได้อย่างเต็มที่ และสามารถทำงานล่วงเวลารวมถึงวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และต่างจังหวัดได้
9. เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มกราคม 2561
ในวันและเวลาทำการ (เวลา 09.00 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2169 1004 , 0 2649 5000 ต่อ 15550 โทรสาร
0 2169 1005เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phuntse.pn@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มกราคม 2561  ถึง   31 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว