Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5060 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5060
1. นางสาวศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์
2. นางสาวถาวรีย์ ถิละเวช

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบสัมภาษณฺ์ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 19 ห้อง 19 - 304 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18418
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มกราคม 2561  ถึง   23 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว