Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 3520 ครั้งที่ 2 สอบปฏิบัติการสอน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 3520 ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ รอบที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และมีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติการสอน ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
001 นางสาวอาทิตยา พูลรัตน์
002 นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบคัดเลือก รอบที่ 2 สอบปฏิบัติการสอน ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุพิมพ์ชนก
E-mail ผู้ส่งข่าว supimchanok@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มกราคม 2561  ถึง   2 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว