Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 3368 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3368
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน พาณิชศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารในงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาวิธีแก้อย่างเหมาะสม
6. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุ หรือทางด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
8. สามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดำเนินงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น สืบราคา จัดซื้อ จัดหา ตรวจรับ
เก็บรักษา เบิกจ่าย ทำทะเบียนพัสดุ การจัดทำราคากลาง การคำนวณราคาค่าเสื่อม การสึกหรอ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ และหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. จัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์
3. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีและดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของวัสดุครุภัณฑ์ และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
5. จัดทำทะเบียนควบคุมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
6. จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และออกหมายเลขครุภัณฑ์ พร้อมทั้งติดหมายเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย
7. จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุและลงบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
การเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือนเพื่อการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานและนำเสนอเกี่ยวกับงานพัสดุด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม MS-Office
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคครุภัณฑ์ ออกหนังสือรับรองผลงาน
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานประกันคุณภาพ งานโครงการ งานบริการวิชาการ ฯลฯ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5000 ต่อ 27175


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มกราคม 2561  ถึง   16 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว