Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 3928 สังกัดงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3928
สังกัดงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point
3. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
4. มีความรู้ในด้านวิธีการทางสังคมศาสตร์
5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
6. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
7. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การถ่ายทอดและนำเสนอ การบริหารจัดการ
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงานระดับ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ โรงเรียน และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงานระดับ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ โรงเรียน และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ประสานงาน/ให้คำปรึกษาข้อมูลด้านงบประมาณให้กับหน่วยงาน เสนอรูปแบบการติดตามการใช้งบประมาณกับบริษัทที่จัดทำระบบ SWUERP FM ให้สามารถจัดทำรายงานผลการติดตามการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้ารับการอบรมการใช้ระบบ SWUERP FM
5. ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี
7. จัดทำหนังสือเชิญประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ
8. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
9. ร่าง และพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
10. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
สอบคัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1 วัน
1. สอบภาคทฤษฎี
- ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 09.00 – 11.00 น.
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา 11.00 – 12.00 น.
ณ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
2. สอบภาคปฏิบัติ
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มกราคม 2561  ถึง   12 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว