Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ทุน Darmasiswa Scholarship

สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ว่ากระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเสนอให้ทุน Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) สำหรับปี 2018-2019 สำหรับนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และ ศิลปและวัฒนธรรม โดยทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นค่าเครื่องบินโดยสาร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น
2. อายุระหว่าง 17-35 ปี
3. เป็นโสด
4. ใบรับรองสุขภาพ
5. สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย
6. มีผลสอบ TOEFL/TOEIC/IELTS หรืออื่น ๆ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://darmasiswa@kemdikbud.go.id หรือติดต่อ Ms. Supit Thevamit โทร. 02 252 3135 ต่อ 170
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว อัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
E-mail ผู้ส่งข่าว ampika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มกราคม 2561  ถึง   16 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว