Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4898 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 – 4898 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ววัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 15 มกราคม 2561
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องข้อมูลข่าวสารราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดีรายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4898
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายยุทธศักดิ์ สุภักดี
002 นายเทพชน ผ่องแผ้ว
003 นายธนภูมิ ศิลปวาณิชย์
004 นางสาววิยะดา ปะทิ
005 นายเจษฎา กาญจนานพคุณ
006 นางสาวนาซีฟะห์ โตะเจะ
007 นางสาวสุวรรณา กิจภัทรกุล
008 นางสาววารินทร์ ทองอุบล
009 นางสาวนาฟีด๊ะ เทพไฝ
010 ว่าที่ ร.ต. กมลสัณห์ ศรียารัณย
011 นางสาวอรพรรณ สุวรรณา
012 นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
013 นางสาวธณากานต์ แสงมณี
014 นางสาววรรษา รชตะบริรักษ์
015 ว่าที่ ร.ต. เอกรินทร์ วงศ์อารี


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มกราคม 2561  ถึง   15 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว