Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0225 และ (1) 7 – 4676 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0225สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ , ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 – 4676 สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5440 สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0225
ไม่มีผู้มาสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4676
ไม่มีผู้มาสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 ธันวาคม 2560  ถึง   14 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว