Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0206 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0206
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
งานการเงิน
1. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และการจัดซื้อหรือจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์
เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
2. จัดทำใบสำคัญเงินรองจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
3. จัดทำใบเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
4. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
5. ตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงิน กองทุนสวัสดิการคณะกายภาพบำบัด
6. เบิกเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
7. เบิกเงินทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน
8. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายราชการของคณะกายภาพบำบัด
9. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
10. ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองการประชุม
11. จัดทำใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
12. บันทึกทะเบียนคุมเงินรับฝากทะเบียนคุมเงินรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้
13. บันทึกทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญาของคณะกายภาพบำบัด
14. บันทึกทะเบียนคุมรับ - จ่าย ใบเสร็จรับเงินของคณะกายภาพบำบัด
15. บันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
16. จัดทำรายงานประจำเดือน ของคณะกายภาพบำบัด
17. จัดทำรายงานการรับ - จ่ายใบเสร็จรับเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
18. สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำขอ
ตั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
งานอื่นๆ
1. ภาระงานสำรอง
2. งานที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27312
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phuntse.pn@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 ธันวาคม 2560  ถึง   31 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว