Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-1422 , (1) 7-1424 และ (1) 7-1425 สังกัดคณะกายภาพบำบัด


ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 และ (1) 7 - 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด
ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1425 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด


อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท
วุฒิปริญญาตรีกำลังศึกษาปริญญาโทควบเอก 19,650 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 และ (1) 7 - 1424
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สังคมศาสตร์การแพทย์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สังคมศาสตร์การแพทย์
การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สังคมศาสตร์การแพทย์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1425
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด สรีรวิทยา สรีรวิทยาของ การออกกำลังกาย กายวิภาคศาสตร์ และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขากายภาพบำบัด สรีรวิทยา สรีรวิทยาของ
การออกกำลังกาย กายวิภาคศาสตร์ และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทควบเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขากายภาพบำบัด สรีรวิทยา สรีรวิทยาของ
การออกกำลังกาย กายวิภาคศาสตร์ และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27312

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 ธันวาคม 2560  ถึง   31 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว