Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ จะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม สร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีส่วนร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่มูลนิธิชัยพฤกษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตามกำหนดการดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

29 ธ.ค. 60

08:30-
16:00

พิเศษ: วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560
สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 1-7978

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 ธันวาคม 2560  ถึง   29 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว