Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4274 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4274
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถสื่อสารในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำการประมาณการจำนวนนักเรียนและประมาณการรายรับที่จะขอจัดสรรงบประมาณต่างๆ
- ติดต่องานทะเบียนข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน
- สอบถามผู้อำนวยการถึงนโยบายการรับนักเรียน
- ตรวจสอบนโยบายรายรับตามระเบียบ
2. ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
- จัดแบบฟอร์มตามระเบียบสำนักงบประมาณ
- นำเสนอนโยบายและแบบฟอร์มของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มศว ให้ผู้บริหารทราบ
- รับนโยบายผู้บริหารในการจัดตั้งตามคำของบประมาณแผ่นดินและดำเนินการ
- ติดตามและรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณจากงานต่างๆ ที่ขอตั้ง
- จัดพิมพ์ รวบรวมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน
- นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ส่งคำขอตั้งงบประมาณไปยังส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มศว
3. ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ เงินสมาคม และอื่นๆ
- จัดทำแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
- รวบรวมและติดตามโครงการ/กิจกรรมจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน
- ตรวจสอบรายการ รายละเอียด งบประมาณที่ขอตั้งให้สอดคล้องกับโครงการและระเบียบ
- จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. จัดทำแผน ผล การใช้งบประมาณประจำปี
5. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งบประมาณทุกประเภทเงินและงบประมาณของแต่ละฝ่ายและงาน
6. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ ทุกเดือน
7. ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
8. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม การอบรมสัมมนา และเอกสารที่ต้องแจ้งเพื่อทราบ
9. การวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
10. วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
11. จัดพิมพ์เอกสาร บันทึกต่างๆ
12. จัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการค้นหา และส่งงานประกันคุณภาพ
13. บริการแบบฟอร์มทั้งทางด้านเอกสารและลงข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียน
14. ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
15. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนงานของโรงเรียนประจำปีการศึกษาสิ้นสุดโครงการตามแผนงานที่กำหนด
16. ปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 ธันวาคม 2560  ถึง   30 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว