Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ผลการพิจารณาคัดเลือก (เพิ่มเติม) ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารฯ ภายในศูนย์อาหารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ประกอบธุรกิจจทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ และเก็บขยะส่วนกลาง ภายในศูนย์อาหารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและสละสิทธิ์จำนวน 3 ราย มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อสำรองโดยปรากฎรายชื่อเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบนี้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน โทร.02-6495000 ต่อ 15994 หรือ 02-2600139
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 ธันวาคม 2560  ถึง   19 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว