Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (9) 7 - 4467 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เลขประจำตำแหน่ง (9) 7 - 4467
สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี


อัตราเงินเดือน
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,670 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 11,200 บาท
วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,170 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีความสามารถในการขับรถยนต์และรถตู้ได้
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. มีความชำนาญเรื่องเส้นทางภายในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเส้นทางหลักต่างจังหวัด
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และกระตือรืนร้นในการทำงาน
6. มีความละเอียดรอบคอบ และเป็นผู้สนใจเรียนรู้พัฒนาตนเอง
7. มีความรับผิดชอบ เสียสละ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไปราชการให้กับส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
2. ตรวจสอบรถประจำวัน ดูแลน้ำมันหล่อลื่นในส่วนที่จำเป็น ตรวจชิ้นส่วนที่หลวมคลอนให้แน่นดังเดิมและทำความสะอาดเก็บรักษาเครื่องมือประจำรถ
3. แก้ไขสิ่งที่ชำรุดบกพร่องเล็กน้อยตามความจำเป็นในกรณีที่รถเสีย ในขณะปฏิบัติงานและเขียนรายงานสาเหตุการเสียหายของรถยนต์อันเนื่องมาจากการใช้งาน
4. บันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งเมื่อมีการใช้รถยนต์ในสมุดบันทึกประจำรถ
5. บันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันลงสมุดบันทึกประจำวัน
6. ดูแลรักษาและนำรถยนต์ไปจอดในที่ที่ปลอดภัยในกรณีที่ต้องเดินทางไปค้างคืนในต่างจังหวัด
7. ทำความสะอาดรถยนต์หลังจากเสร็จภารกิจในแต่ละวัน พร้อมทั้งนำรถยนต์ไปเก็บยังสถานที่ที่จัดไว้ให้
8. เขียนรายงานการบำรุงรักษารถยนต์เมื่อถึงกำหนดที่ต้องทำการบำรุงรักษารถยนต์
9. ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 15638


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 ธันวาคม 2560  ถึง   19 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว