Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จัดถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 023560466
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว keeratis@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 ธันวาคม 2560  ถึง   31 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว