Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาพลศึกษา *ด่วน

1.ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาพลศึกษาจำนวน 1 อัตรา(ด่วน)
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพลศึกษา สุขศึกษา อาชีวอนามัย และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือการสอนอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
3. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี และชอบดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
4. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขา
5. มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
6. มีคะแนน TOEICผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7.มีงานวิจัย ซึ่งไม่เกี่ยวกับทำโปรเจคจบป.โท

****เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
(ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก)
การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่ แผนกบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ที่อยู่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องแผนกบุคคล ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-224-119 ต่อ 204
- e-mail : pimpimukk.ja@spu.ac.th
- คุณพิมพ์พิมุกต์ จันทร์คำ
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว กฤติยาภรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว gritt344@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 ธันวาคม 2560  ถึง   15 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว