Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 3252 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 3252
สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. เขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล
2. ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design)
3. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PERL หรือ PHP หรือ ASP หรือ NET หรือ VB.NET หรือ C# ที่ติดกับระบบ
4. ออกแบบใช้งานระบบฐานข้อมูล MS-SQL Server หรือ Oracle
5. ปรับแต่งโปรแกรม opensource
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา server ที่เป็น unix และ windows
7. บริหารจัดการเว็บไซต์ หรือด้านการดูแลฐานข้อมูล หรือการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศมหาวิทยาลัย
8. พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
9. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
10. เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคม
11. ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
12. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2561 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15067
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phuntse.pn@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 ธันวาคม 2560  ถึง   10 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว