Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

แจ้งความจำนงจองฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปีสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
ในการนี้ มศว คลินิก ขอเรียนเชิญบุคลากร บุคคลในครอบครัว และบุคคลทั่วไปที่สนใจ กรุณาแจ้งความจำนงและแจ้งรายชื่อจองฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาที่ มศว คลินิก ภายในวันที่ 22 มกราคม 2560 และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรทุกท่าน ในการขอจัดเก็บค่าวัคซีนล่วงหน้าในราคาตามแพคเกจดังนี้
แพคเกจที่ 1 อายุ 9-14 ปี ฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็ม เหมาจ่ายในราคา 4,700 บาท
แพคเกจที่ 2 อายุ 15 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนจำนวน 3 เข็ม เหมาจ่ายในราคา 7,000 บาท
ราคาแพคเกจนี้สำหรับผู้ที่ลงชื่อแจ้งความจำนงจองฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยให้ท่านแจ้งรายชื่อ และรวบรวมค่าวัคซีนนำส่งที่ มศว คลินิก ตามจำนวนรายชื่อก่อนที่จะทำการฉีดวัคซีนหนึ่งสัปดาห์ เพื่อที่ทาง มศว คลินิกจะได้ทำการจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรที่แจ้งความจำนงไว้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว นางสาวฐาณัฐดา ผาคำ
E-mail ผู้ส่งข่าว swuclinic1234@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 ธันวาคม 2560  ถึง   22 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว