Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

กรมชลประทาน รับสมัครงาน

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าับราชการในกรมชลประทาน ซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว โดจะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
5. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
และประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตังแต่วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rid.go.th สอบถามเพิ่มเติมโทร 022417555
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว keeratis@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 ธันวาคม 2560  ถึง   27 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว