Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1404 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1404
สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
3. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน ถ่ายทอดและนำเสนอได้อย่างดี
เพื่อติดต่อประสานงาน บริการนิสิตต่างชาติ และติดต่อหน่วยงานภายนอก
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Power Point เป็นต้น
5. มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
6. มีความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานได้
7. เคยมีประสบการณ์ประสานงานเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสารบัญ งานโต้-ตอบหนังสือ
2. งานรับเรื่อง และโทรศัพท์ติดต่องาน
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชา
4. ประสานงานการจัดทำตารางการเรียนการสอน
5. ประสานงานอาจารย์พิเศษ เกี่ยวกับการลงเวลา จัดทำเอกสารเบิกจ่าย การส่งเกรด และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานการเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน จองห้องเรียน จองใช้รถยนต์
7. ประสานงานกับฝ่ายสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์และนิสิต
8. งานจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
9. งานประชุม (นัดประชุม จองห้องประชุม จัดทำวาระประชุม เอกสารประกอบ จดบันทึก สรุปและจัดทำรายงานการประชุม การจัดเลี้ยงประชุม)
10. ประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของสาขาวิชา
11. ดูแลและติดตามเกี่ยวกับการติดต่อของนิสิตและคณาจารย์ในสาขาวิชาให้บรรลุผล
12. ดูแลและติดตามเกี่ยวกับการประสานงานของนิสิตกับสำนักงานคณบดี ในเรื่องที่นิสิตต้องทำกิจกรรมต่างๆ
13. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
14. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phuntse.pn@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 ธันวาคม 2560  ถึง   21 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว