Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 7 - 3520

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7 3520 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 -- 24 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
001 นายณัฐพงศ์ พุดหล้า
002 นางสาวสุทธิพร สัจพันโรจน์
003 นางสาวปุณณดา จิระอานนท์
004 นายอดิศร ศิริ
005 นางสาวพัชรี เนียมศรี
006 นางสาวแพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์
007 นางสาวกนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้
008 นางสาวรสสุคนธ์ กลิ่นหอม
009 นางสาวอาทิตยา พูลรัตน์
010 นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีกำหนดการสอบดังนี้
เวลา 08.30 – 09.30 น. สอบข้อเขียน (แบบอัตนัย )
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุพิมพ์ชนก
E-mail ผู้ส่งข่าว supimchanok@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 ธันวาคม 2560  ถึง   10 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว