Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศสอบปลายภาค 1/2560 วิชา SWU132

ประกาศห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วิชา SWU132 PERSONAL FITNESS

กำหนดสอบ ในวันที่อังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-10.00 น.
ประสานมิตร ณ อาคารเรียนรวมฯ (ตึก14) และอาคาร Learning Tower
องครักษ์ ณ อาคารเรียนรวม และอาคารศูนย์กีฬาสิิรินธร คณะพลศึกษา
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว พรสมัคร ภูมิเขต
E-mail ผู้ส่งข่าว samak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 พฤศจิกายน 2560  ถึง   19 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว