Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 1563 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์


ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1563
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. กำหนดความต้องการในการใช้สารเคมีเพื่อการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2. ดำเนินการจัดหาและทำบัญชีรับ-จ่ายสารเคมี ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการเรียนการสอน
3. จัดเก็บและดูแลสารเคมีในคลังให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและคงตัวที่สุด
4. ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อย
5. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ
6. ช่วยคณาจารย์ผู้สอนในการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการที่ถูกต้องแก่นิสิต
7. ทำงานวิจัยหรือช่วยคณาจารย์ทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. (037) 395-094-5 ต่อ 21528


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2560  ถึง   4 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว