Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์


ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวันๆ ละ 470 บาท
วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวันๆ ละ 430 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ด้านการจัดหาและเตรียมวัสดุสัตว์
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ หากมีงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาได้
4. ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
5. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสั่งจอง จัดหาสัตว์ อาหารสัตว์ทดลอง และเตรียมวัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง
2. งานตรวจรับสัตว์ทดลองและการพักสัตว์ทดลองก่อนนำเข้าห้องสัตว์เลี้ยง
3. งานเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล
4. จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับสัตว์และเปลี่ยนน้ำดื่มให้แก่สัตว์เป็นประจำ
5. ทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งกรงเลี้ยงและชั้นวางกรง
6. ช่วยงานวิจัย ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ เช่น สภาพแวดล้อม น้ำดื่มสะอาด วัสดุรองนอน อาหารสัตว์
7. ช่วยงานป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อโรค
8. ช่วยดูแลให้ความสะดวกแก่นักวิจัยในการใช้ห้องเลี้ยงและสัตว์ทดลอง
9. สังเกต/จดบันทึกสภาพแวดล้อม/การเลี้ยงสัตว์และตัวสัตว์
10. รายงานความผิดปกติของสัตว์ รวมทั้งสัตว์ป่วยแก่สัตวแพทย์
11. จัดทำ SOP ด้านการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
12. ช่วยงานฝึกอบรมด้านสัตว์ทดลอง เช่น การจับสัตว์ที่ถูกวิธี การป้อนยาที่ถูกต้อง
13. ช่วยบริการนักวิจัยในการจับสัตว์ การป้อนยา การฉีดยา
14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับดูแลหน่วยเลี้ยงสัตว์


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก หรืองานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือโทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2560  ถึง   3 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว