Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดโครงการสานสัมพันธ์ฯเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพ

คณะพลศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะพลศึกษาจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพ ในวันที่ 3 ธ.ค.2560 ณ บริเวณอาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ ดังนี้
- 04.00 น. พิธีบวงสรวง
- 05.00 – 05.45 น. ลงทะเบียนเดินวิ่ง 2.5 ก.ม ,5 ก.ม, และ 10.5 ก,ม
- 08.00 – 09.00 น. พิธีมอบรางวัล
- 09.00 – 12.00 น. เสวนาศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
- 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 – 15.30 น. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน
- 15.30 – 21.00 น. กิจกรรมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ติดต่อสอบถามได้ที่ : อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม 087-699-7771 , อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ 087-815-6155 นางอิงพร จูมานัส 064-968-9381 ,นางปิยนันทนา เกียรติก้องทวี 094-6362494

3 ธ.ค. 60

04:00-
21:00

พิเศษ: คณะพลศึกษาจัดโครงการสานสัมพันธ์ฯเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพ
ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ
 22513

หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว jutatip
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@g.mail.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2560  ถึง   3 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว