Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นใหม่ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวน 15 วิชา และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) จำนวน 5 วิชา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว keeratis@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 พฤศจิกายน 2560  ถึง   30 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว