Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1493 และ (1) 7 - 1248 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1493 และ (1) 7 - 1248
สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากการศึกษาพิเศษ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
3. หากมีประสบการณ์หรือมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถสอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2. งานการนิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทำหน้าที่นิเทศและควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกและวิชาชีพครู ให้แก่นิสิตปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
3. ควบคุมปริญญานิพนธ์ของนิสิต
4. งานวิจัย ได้แก่
4.1 การวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ
4.2 งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งภาควิชาฯ หรือคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย
4.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
5. งานบริการวิชาการ ได้แก่
5.1 การจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
5.2 การจัดบริการประชุมสัมมนาวิชาการ
5.3 การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4 การบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษา
6. งานกิจการนิสิต ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
7. งานอื่นๆ ได้แก่
7.1 จัดทำประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ภาควิชา/คณะฯ
7.2 การปฏิบัติ และเข้าร่วมงานต่างๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมอบหมาย
7.3 ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.4 พัฒนาตนเอง
7.5 การปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15517


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 พฤศจิกายน 2560  ถึง   28 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว