Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 - 1000 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0995, (2) 7 - 0997, (2) 7 – 0998 และ (2) 7 – 0999 ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์สาธิต
เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1000 ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1001 และ (2) 7 - 1002 ตำแหน่งที่ 4 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1005 ตำแหน่งที่ 5 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1006 และ (2) 7 – 1323 ตำแหน่งที่ 6 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1325 ตำแหน่งที่ 7 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1749 ตำแหน่งที่ 8 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2593 ตำแหน่งที่ 9 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2595 ตำแหน่งที่ 10 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2596 ตำแหน่งที่ 11 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2601 ตำแหน่งที่ 12 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2602 ตำแหน่งที่ 13 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2604 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1000
นางสาวชนิดาภา พึ่งหลวง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ในเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าตัว , บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาตำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป
7. กรณีเคยปฏิบัติราชการหน่วยงานใดมาก่อน ต้องนำสำเนาประวัติการรับราชการมาแสดงทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วน และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*หมายเหตุ*

- สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตร)
- ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน , มศว คลินิก)
- รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (ชุดสุภาพ) ห้าม : ชุดครุยรับปริญญาบัตร

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-649-5000 ต่อ 15638

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 พฤศจิกายน 2560  ถึง   18 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว