Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 0174 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0174 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0174
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
002 นางสาวราณี อับดุลเลาะห์
003 นายดนัย พฤกษารัตน์
004 นางสาวภัทรลดา พลภาณุมาศ
005 นางสาวเกศกมล ประสานรมย์


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 พฤศจิกายน 2560  ถึง   17 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว