Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2791 สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2791
สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Internet,
E-mail ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีมาก และภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. หากมีประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำวารสาร ตำรา หนังสือ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. หากมีประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านปฏิบัติการ
1.1 ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร
1.2 เกษียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ,ร่าง พิมพ์ ทาน หนังสือราชการข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
1.3 ดำเนินการจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการวิจัย
1.4 ดำเนินการโครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน
1.5 ดำเนินการโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย
1.6 ดำเนินการโครงการวิจัยเงินรายได้หน่วยงาน
1.7 ดำเนินการโครงการวิจัยเงินแหล่งทุนอื่น
1.8 ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย
1.9 ดำเนินการจัดโครงการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานพัฒนาศักยภาพ
1.10 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ดำเนินการติดต่อประสานงานโครงการวิจัย
3.2 ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการโครงการวิจัย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี โทร. 02 649 5000 ต่อ 11085


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 พฤศจิกายน 2560  ถึง   17 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว