Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น (50 ท่าน) ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมได้มีกิจกรรมจิตอาสาและมีความตระหนักถึงความสำคัญของคำว่าจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นมีความรู้ และความเข้าใจในส่วนของนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมมากยิ่งขึ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว รษา ประเสริฐศรี
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 พฤศจิกายน 2560  ถึง   16 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว