Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) และตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)
เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5007 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5540
สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์อัตราเงินเดือน 13,670 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5007
สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5540
สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ฯลฯข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5007
1. ปฏิบัติงานหน้าเคาน์เตอร์รับเงิน
2. บันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล
3. ลงรายรับค่ารักษาพยาบาล
4. รับ/ส่ง รายรับประจำวัน
5. คำนวณค่าจ้าง (รายวัน)
6. จัดทำทะเบียนคุมค่าตอบแทนและค่าจ้างสำหรับยื่นภาษีประจำปี
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5540
1. ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลทันตกรรมได้2. ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับยูนิตทำฟันของโรงพยาบาลทันตกรรมได้
3. ติดตั้ง แก้ไข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทันตกรรมให้ใช้งานได้ อยู่เสมอ
4. อ่านแบบวงจรไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมได้ถูกต้อง
5. จัดทำบัญชีงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ทางทันตกรรม ที่ได้ดำเนินการด้านการซ่อมบำรุงได้
6. กำกับดูแลและควบคุมเกี่ยวกับงานช่างจากช่างภายนอกให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเรียบร้อยตามกำหนดได้
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษาวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการ
(08.00 - 16.00 น.) ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11225


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 พฤศจิกายน 2560  ถึง   30 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว