Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (1) 7 – 4481 และ (1) 7 - 4830 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4481 และ (1) 7 - 4830 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ววัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องข้อมูลข่าวสารราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดีรายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4481 และ (1) 7 - 4830
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายษมภูมิ สุขอนันต์
002 นายพีระพงษ์ รุจิดามพ์
003 นางสาวณฐพร ถนอมทรัพย์
004 นางสาวนิติกาญลณ์ เกตุแก้ว
005 นายกฤษฏิภัสณ์ ฤทธิเดช
006 นางสาวมาริสา หลีน้อย
007 นายชูศักดิ์ ศรีทอง
008 นางสาวธัญรดี โฉมศรี
009 นางสาวชินาภา ช่างสลัก
010 นางสาวสุภาพร สีดาวงษ์
011 นายนนท์ธนัย ตลับทอง
012 นางสาวปรารถนา มณีฉาย
013 นายธีรภัทร รักปลอดภัย
014 นายยุทธชัย รักสกุล
015 นางสาวนาซีฟะห์ โตะเจะ
016 นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
017 นายดีน บูรณะพงศ์
018 นางสาวศิริกมล วงศ์เล็ก
019 นางสาวมนฑิตา เพชรรักษ์
020 นายพีรเกียรติ เกียรติดำรง
021 นางสาวโสภิดา ธัญญโชติ
022 นางสาวมนัสนันท์ ภิรมย์จิตกรณี
023 นางสาวอภิญญา ตาดวงศ์
024 นางสาวอรุณี ผ่านจังหาร
025 นางสาวอนัญญา ชลายนนาวิน
026 นางสาวฐิติมา นวลเจริญ
027 นายพีรพล ปักประจำ
028 นายพุฒิชัย เภาพงษ์
029 นางสาววีร์หัสยา จิตเลิศขจร
030 นายอภิพัท ชัยจีรธนา
031 นายอนุวัฒน์ ฉีดอิ่ม
032 นางสาวณัฐวีร์ อสิพงษ์
033 นายพุฒิพงศ์ นาคบุญช่วย
034 นางสาววชิราภรณ์ จันต๊ะนุ
035 นางสาวอรอนงค์ ภักดีชน
036 นางสาวสุพัตรา คำภา
037 นายเกริกเกียรติ ทิพย์ชัย
038 นางสาวพรทิพย์ สิริวัฒนโสภา
039 นายปราโมทย์ ดำดี
040 นายธีรเดช ไทยพิทักษ์
041 นางสาวปภาวี แสงประดับ
042 นางสาวอังสนา อยู่ยืนยง
043 นางสาวเอกอนงค์ พรหมถาวร
044 นายเอกพล บุญวิภัทรเสวี
045 นายณรงค์รัตน์ ขำสุวรรณ
046 นางสาวกิติยา สุขเขตร์
047 นางสาวอรุโณชา สุทธิสาคร
048 นางสาวสราลี อินทพิบูลย์
049 นายวิทยา เอี่ยมโคกสูง
050 นายฮาฟิต ดอเลาะ

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2560  ถึง   15 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว