Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4659 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4659
สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์
การจัดการบริหาร หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่า
2. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
8. หากมีประสบการณ์ในงานด้านการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานการเงิน
1.1 จัดทำวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
1.2 ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้
1.3 เบิกเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
1.4 เบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
1.5 เบิกเงินทุนพัฒนาอาจารย์
1.6 ขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายราชการ
1.7 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ
1.8 ตรวจสอบหลักฐานการเบิก – จ่ายเงิน
1.9 ขออนุมัติเบิก – จ่าย ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม
1.10 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์
1.11 ทำใบกันเหลื่อม งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
2. งานการบัญชี
2.1 จัดทำบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดทำงบเดือน เช่น งบเดือนรายได้ และงบเดือนเงินแผ่นดิน
2.3 จัดทำรายงานการเงิน งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
2.4 ควบคุมทะเบียน สมุดเบิก – สมุดจ่าย
2.5 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
2.6 ทะเบียนคุมรับ – จ่าย ใบเสร็จรับเงิน
2.7 ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายเบิกจากส่วนการคลัง
2.8 รวบรวมรายจ่ายประจำปีตามแผนประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงบประมาณรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดิน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 17600

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่
ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 พฤศจิกายน 2560  ถึง   15 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว