Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

20 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560

นิสิตที่ลงรายวิชา 1/2560 แล้วไม่ได้เข้าเรียน นิสิตต้องถอนวิชา ถ้าไม่ถอนจะติด E นิสิตขอคำร้องถอนรายวิชาได้ที่ส่วนส่งเสริมละบริการการศึกษาทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 หรือดาวโหลดคำร้องที่ http://edservice.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6479

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร 02 6495000 ต่อ 15614, 15662
ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 พฤศจิกายน 2560  ถึง   21 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว