Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษา ณ Juniata College

รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษา ณ Juniata College
สอบข้อเขียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 946 อาคาร 9 (สำนักงานอธิการบดี) ชั้น 4 มศว ประสานมิตร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 ตุลาคม 2560  ถึง   23 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว