Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 3940 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3940
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ต้องศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน
4. มีความรู้ในการพัฒนาระบบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C# , VB.NET , PHP , ASP , HTML , SQL เป็นต้น
5. มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไร้สาย
6. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถสื่อสารในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
8. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
9. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. พัฒนา จัดซื้อ หรือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงเรียน
2. บริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับการใช้งานของบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน
3. พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและรองรับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
4. ให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และที่โรงเรียนมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 ตุลาคม 2560  ถึง   30 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว