Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ การบริหาร การจัดการ และ
ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
3. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาวิธีแก้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสามารถ
วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลและสรุปผล
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน และสามารถถ่ายทอดนำเสนอเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาให้แก่หน่วยงาน สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความอุตสาหะ มานะ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. มีภูมิลำเนาในจังหวัดปทุมธานี/นครนายก


ข้อกำหนดภาระงาน
1. ดำเนินการด้านงานธุรการ งานที่เกี่ยวการบริหารงานเอกสาร จัดระบบการลงทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือ และจากไปรษณีย์
2. จัดระบบการเก็บหนังสือราชการและเอกสารราชการต่างๆ
3. ร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คัดแยกจดหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
5. รับ – ส่ง เอกสาร ระหว่าง มศว ประสานมิตร - มศว องครักษ์ และ มศว องครักษ์ - มศว ประสานมิตร
6. ติดต่อประสานงาน หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ดูแลความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
8. เป็นตัวแทนส่วนงาน ประสานงานงานพิธีการด้านอาหารและอื่นๆ ในกรณีที่จัดงานในพื้นที่มศว องครักษ์
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 - 27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 15638


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 ตุลาคม 2560  ถึง   27 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว