Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม (2) 7 – 1025 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025
สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office , Excel และ Internet อย่างคล่องแคล่วและ
มีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานศิลป์ต่างๆ และใช้โปรแกรมกราฟฟิกได้
4. สามารถออกแบบนิทรรศการหรืองานโลโก้ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ สูจิบัตร แผ่นพับ
5. มีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
6. มีความสามารถการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน
การถ่ายทอดและนำเสนอได้อย่างดี
7. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี
8. มีศักยภาพและผลงานในการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ
9. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้ความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กรเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กร
10. มีความสามารถในการสื่อสารให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสถาบัน
11. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือองค์กรต่างๆ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานโต้-ตอบหนังสือ
2. งานการประชุม(นัดประชุม จองห้องประชุม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม จัดเลี้ยงประชุมฯลฯ)
3. การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
4. ประสานงานโครงการกิจกรรม/โครงการอบรม/สัมมนา การบริหารวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
5. ออกแบบนิทรรศการหรืองานโลโก้ต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
6. การจัดทำรายงานผลประเมินโครงการและจัดเก็บข้อมูลหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการของ
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนและคณะศิลปกรรมศาสตร์
7. ดูแลและประสานงานกิจกรรมหอนิทรรศการศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ หอสะสมศิลปกรรม
หอนาฎลักษณ์และห้องสมุด แก่คณาจารย์ นิสิตและบุคคลภายนอก
8. สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีและดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดของศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
9. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของ
วัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(SAR) เตรียมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
11. ประสานงานกิจกรรมเปิดบ้านศิลปกรรมศาสตร์ Open House ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่างๆ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
12. บริหารโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนและเป้าหมายของสถาบัน
13. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
15. ติดต่อหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
16. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 ตุลาคม 2560  ถึง   20 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว