Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3520 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3520
สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
3. มีความรู้พื้นฐานทางสถิติ และสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS
4. มีความสามารถเขียนขอทุนและทำงานวิจัยหรืองานพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
6. ขอให้แนบผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ หรือเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานวิจัย
1. ทำวิจัยปีละ 1 เรื่อง (เป็นหัวหน้าโครงการ)
2. ปฏิบัติงานตามแผน/โครงการวิจัย เสนอโครงการวิจัย และทำการวิจัยตามมาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ทำการวิจัยร่วมกับอาจารย์ในคณะ หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้ โดยร่วมกับคณาจารย์ ทั้งในคณะและ
นอกคณะ
ภาระงานสอน
1. งานการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ในและนอกเวลาทำการ)
2. งานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ภาระงานบริการวิชาการ
1. มีส่วนร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2. เขียนบทความทางวิชาการและลงตีพิมพ์ในวารสารปีละ 2 เรื่อง
ภาระงานทั่วไป
1. งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอื่นๆ
2. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย)
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)
8. ขอให้แนบผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ หรือเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี)
9. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
10. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5000 ต่อ 17600 และ 17612

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 ตุลาคม 2560  ถึง   24 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว