Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (1) 7 – 1239 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


ตำแหน่งพยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1239
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันอัตราเงินเดือน 17,200 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สามารถให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้นและบริการยาเฉพาะโรคปัจจุบันที่บำบัดได้ด้วยยาสามัญประจำบ้านซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่ของพยาบาล
2. สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็ก
3. สามารถประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ภายในโรงเรียน
4 จัดหายา เวชภัณฑ์ และเครื่องดื่มเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทันที
5. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของพยาบาลจะดำเนินการรักษาต่อไป โดยจะ
เป็นผู้ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาลพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ
6. ดำเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆ พร้อมแนะนำช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
7. ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพหรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่นักเรียนและบุคคลของโรงเรียน
8. ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล
9. จัดทำบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพตามแบบที่กำหนดของกระทรวง
10. จัดทำแผนสถิติและโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษา
11. ร่วมกิจกรรมภายในและภายนอยสถานที่กับทางโรงเรียน และจัดทำกระเป๋ายาปฐมพยาบาลให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนที่ออกไปทัศนศึกษาหรือทำกิจกรรมนอกโรงเรียน
12. ปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมายหลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้นวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว me_nee_ky@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 ตุลาคม 2560  ถึง   16 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว