Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการทำประกันสุขภาพกลุ่ม

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 15725
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว มยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
E-mail ผู้ส่งข่าว ampama529@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 ตุลาคม 2560  ถึง   20 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว