Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4683 และ (1) 7 - 5442 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4683 และ (1) 7 - 5442
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
2. หากมีประสบการณ์หรือมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการจัดทำฐานข้อมูลหรือการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน
1.งานสอน สามารถสอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
1.2 ระดับปริญญาโท รายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
2. งานการนิเทศและการฝึกสอน ทำหน้าที่นิเทศและควบคุมการฝึกสอน การจัดการเรียนการสอนทั่วไปและวิชาเฉพาะให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู
3. ควบคุมปริญญานิพนธ์ของนิสิต
4. งานวิจัย ได้แก่
4.1 การวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ
4.2 งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งภาควิชาฯ หรือคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย
5. งานบริการวิชาการ ได้แก่
5.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
5.2 การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.3 การบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษา
6. งานกิจการนิสิต ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
7. งานอื่นๆ ได้แก่
7.1 บริการ/ปฏิบัติงานสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียนสาธิตอย่างน้อย 40 ชั่วโมง
7.2 การปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.3 การปฏิบัติ และเข้าร่วมงานต่างๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมอบหมาย
7.4 ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.5 ผลิตและนำเสนอผลงานทางวิชาการ/และผลงานวิจัย
7.6 พัฒนาตนเอง


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด.ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
7. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15517หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว me_nee_ky@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 ตุลาคม 2560  ถึง   17 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว