Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายอาหาร (ประเภทข้าวราดแกง) ภายในโรงอาหารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร (ประเภทข้าวราดแกง) ภายในโรงอาหารหอพักนิสิต มศว องครักษ์
บัดนี้ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ประเภทข้าวราดแกง ภายในโรงอาหารหอพักนิสิต ได้พิจารณาคัดเลือกโดยการสังเกตุการประกอบอาหาร วัตถุดิบ สัมภาษณ์ และชิมอาหาร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ปรากฎผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารประเภทร้านข้าวราดแกงภายในโรงอาหารหอพักนิสิต ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
ผู้ได้รับการคัดเลือก นางวาสนา ชาตินันท์
อันดับสำรอง 1 นางศิริพร แสงทอง
โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้จำหน่ายประเภทก๋วยเตี๋ยวไปรายงานตัวกับมหาวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว patcharaboon
E-mail ผู้ส่งข่าว patcharaboonn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 ตุลาคม 2560  ถึง   31 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว