Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดกิจกรรม SWU Open House ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงของดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทั้งที่ประสานมิตร และองครักษ์ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 ตุลาคม 2560  ถึง   15 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว