Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5064 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5064
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถอ่านออก เขียนได้ ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
3. ผ่านการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน (Office Automation)


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ปฏิบัติงานหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงานคณบดี ลักษณะงานโดยละเอียด ดังนี้
1. งานบริหารและธุรการ
- ร่างโต้ตอบหนังสือทั้งภายในและภายนอก
- จัดทำประกาศคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
- จัดเก็บเอกสาร ค้นหาเอกสาร
- ติดต่อประสานงานและติดต่อบุคลากรต่างๆ
2. งานฐานข้อมูล
- จัดทำระบบฐานข้อมูลงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
- เพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูล
- ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- จัดทำสถิติและจัดทำรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. งานพัฒนาคุณภาพ
- ดูแลตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลงานด้านแผนปฏิบัติการประจำปีในงานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำแนวปฏิบัติ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ
4. งานกรรมการในโครงการต่างๆ เช่น
- ปฏิบัติหน้าที่ในงานประชุม/อบรม/สัมมนา ตามที่คณะมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 ตุลาคม 2560  ถึง   16 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว