Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 1181 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1181
สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 11,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่วยและสนับสนุนงานดูแลหอพักต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานสถิติ งานธุรการทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
1.3 ผลิตเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ศึกษา ค้นคว้าวิธีการต่างๆ ในการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
1.5 ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
1.6 อํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม
2. ด้านการกํากับดูแล
2.1 ส่งเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น แม่บ้าน รปภ. เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล ให้คำแนะนํา กําหนดแนวทาง และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารงานทั่วไป และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปให้แก่หน่วยงานหรือผู้รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไป
3.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่กับหน่วยงานหรือผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 วันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และ 15.00 น. – 23.00 น. (ต้องนอนค้างคืน)
4.2 วันหยุดทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 21.00 น.
5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 037-395-508

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 กันยายน 2560  ถึง   20 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว