Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560

โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก มีพันธกิจหลักสำคัญในการให้การดูแลป้องกัน และให้การรักษาโรคกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี สำหรับบุคลากรที่สนใจ และที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการรับวัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ มศว คลินิก ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ บุคลากรที่เคยเข้าร่วมโครงการฉีควัคซีน และบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ขอให้แจ้งความจำนงและแจ้งรายชื่อในการขอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาที่ มศว คลินิก ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากบุคลากรทุกท่าน ในการขอจัดเก็บค่าวัคซีนล่วงหน้าในราคา 650 บาท (รวมค่าฉีดยา) โดยให้ท่านแจ้งรายชื่อ และรวบรวมค่าวัคซีนนำส่งที่ มศว คลินิก ตามจำนวนรายชื่อก่อนที่จะทำการฉีดวัคซีนหนึ่งสัปดาห์ เพื่อที่ทาง มศว คลินิกจะได้ทำการจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรที่แจ้งความจำนง โดยทาง มศว คลินิก จะทำการส่งเอกสารตอบกลับในเรื่อง วัน เวลา และแจ้งสถานที่ให้บริการหลังได้ทราบจำนวนความต้องการที่แน่นอนแล้ว และจะดำเนินการออกใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ประกอบการฉีดวัคซีนให้กับท่านในวันที่ไปบริการฉีดวัคซีนตามที่ท่านแจ้งสถานที่ไว้ จึงขอความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้ด้วย

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว ฐาณัฐดา ผาคำ
E-mail ผู้ส่งข่าว swuclinic1234@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 กันยายน 2560  ถึง   31 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว