Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ซึ่งศูนย์ภาษาและบริการวิชาการได้ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว และมีนิสิตผ่านเกณฑ์ตามรายชื่อที่แนบประกาศนี้ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://edservice.oop.swu.ac.th/ กรณีนิสิตมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อศูนย์ภาษาและบริการวิชาการได้ที่เบอร์ 02-2603934
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2560  ถึง   14 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว