Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต

นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต ติดต่อขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 20 ตุลาคม 2560 ในเวลาทำการของธนาคาร

คณะที่รับบัตรที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว ประสานมิตร ได้แก่
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- บัณฑิตวิทยาลัย

คณะที่รับบัตรที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์ ได้แก่
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- คณะพลศึกษา
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

หากพ้นกำหนดนี้แล้วต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร 02 649 5720
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2560  ถึง   22 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว